• ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนเชิญ คุณธนากฤต ชญาภูวภักดิ์ มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ“การถ่ายภาพให้สวย ด้วยสมาร์ทโฟน”

  Read More
 • ภาควิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางบัญชี ในงานครบรอบ 14 ปีแห่งการสถาปนามทร.พระนคร ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

  Read More
 • นักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 3 สาขางานการท่องเที่ยวเข้าแข่งขันการตอบปัญหาการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร ได้เข้ารอบที่ 2 10 ทีมสุดท้าย

  Read More
 • พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง บริษัท​ สุวรรณชาด​ จำกัด​ ใน​พระบรม​ราชูปถัมภ์​ กับ​ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน วันพฤหัสบดี​ที่ 17 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

  Read More
 • การประชุมประกวดมารยาทไทยและการสมาคม

  Read More
 • ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้นำนักศึกษาสาขางานภาษาต่างประเทศ ไปศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

  Read More
 • การสอบธรรมศึกษา เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

  Read More

Calendar

กิจกรรม

1.......................

3.......................

2.......................

Welcome to Panitchayakan Rajdamnern Technological College

About College

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับ ปวช. 6 สาขางานได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคน และวิทยาลัยฯ ขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศตลอดไป

แนะนำวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม

ผลการแข่ง รอบคัดเลือก ปวช.

ผลการแข่ง รอบคัดเลือก ปวช.

ผลการแข่ง รอบคัดเลือก ปวส.

ผลการแข่ง รอบคัดเลือก ปวส.

แบบประเมิน การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม