• ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว

  Read More
 • ราชดำเนินนสร้างสรรค์สัญจร กิจกรรมคอมพิวเตอร์สัญจรและไอทีสัญจร ณ ลานมะขาม บ้านหม้อ

  Read More
 • โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร โดย คณะครู/ นศ สาขาการตลาด ณ ชุมชนลานมะขาม

  Read More
 • โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ชุมชนลานมะขาม

  Read More
 • โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ณ ชุมชนลานมะขาม

  Read More
 • โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร ภาควิชาธุรกิจสัมพันธ์ ณ ชุมชนลานมะขาม

  Read More
 • โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร ภาควิชาการบัญชี ณ ชุมชนลานมะขาม

  Read More

กิจกรรม

Welcome to Panitchayakan Rajdamnern Technological College

About College

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับ ปวช. 6 สาขางานได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคน และวิทยาลัยฯ ขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศตลอดไป

แนะนำวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2

ปวช.1/1

ปวช.1/2

ปวช.1/3

ปวช.1/4

ปวช.1/5

ปวช.1/6

ปวช.1/7

ปวช.1/8

ปวช.1/9

ปวช.1/10

ปวช.1/11

ปวช.1/12

ปวช.1/13

ปวช.1/14

ปวช.1/15

ปวช.1/16

ปวช.1/17

ปวช.1/18

ปวช.1/26/

ปวช.1/19R

ปวช.1/20R

ปวช.1/2ท

ปวช.1/27R

 

ปวช.2/1A

ปวช.2/2A

ปวช.2/3M

ปวช.2/4M

ปวช.2/5M

ปวช.2/6M

ปวช.2/7M

ปวช.2/8C

ปวช.2/9C

ปวช.2/10C

ปวช.2/11C

ปวช.2/12C

ปวช.2/13E

ปวช.2/14T

ปวช.2/15H

ปวช.2/16H

ปวช.2/26/M

ปวช.2/27R

ปวช.2/28ท

 

 

 

 

 

ปวช.3/1A

ปวช.3/2A

ปวช.3/3C

ปวช.3/4C

ปวช.3/5C

ปวช.3/6M

ปวช.3/7M

ปวช.3/8M

ปวช.3/9M

ปวช.3/10M

ปวช.3/11E

ปวช.3/12H

ปวช.3/13T

ปวช.3/25M

ปวช.3/14R

ปวช.3/15ท

 

 

 

 

 

 

 

 

ปวส.1/1

ปวส.1/2

ปวส.1/3

ปวส.1/4

ปวส.1/5

ปวส.1/6

ปวส.1/7

ปวส.1/8

ปวส.1/9

ปวส.1/10

ปวส.1/18

ปวส.1/11R

ปวส.1/12R

ปวส.1/13ท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปวส.2/1

ปวส.2/2

ปวส.2/3

ปวส.2/4

ปวส.2/5

ปวส.2/6

ปวส.2/7

ปวส.2/8

ปวส.2/9R

ปวส.2/10R

ปวส.2/11ท