แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับ สถานประกอบการ เรียนรู้ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เข้าใจมาตรฐานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อการบริการลูกค้า การจัดการสินค้า รวมถึงการปรับบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดี

แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษาทำความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลนักเรียน โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี นั้น เน้นให้สถานประกอบการเข้ามามีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาให้นักเรียนได้เข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการ โดยนักเรียนจะเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา และไปเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ

รายนามสถานประกอบที่มีการลงนามความร่วมมือ

  • ศูนย์ดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens
  • Zen Corporation Group จำกัด
  • บริษัท ดีวานา สปา จำกัด

เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติด้วยจิตบริการ และรับผิดชอบต่อสังคม มีวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีระบบการวางแผนการฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน และนักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ไปบูรณาการคิด วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ทวิภาคี)
หลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการเรียน
ดาวน์โหลด
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด

Gallery

เสียงจาก รุ่นพี่ และ นักศึกษา

Phasin Singkaew
สาขาการท่องเที่ยว

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex, odio vel dolorum quo suscipit culpa voluptatum perferendis vero nulla et.

Phasin Singkaew
สาขาการท่องเที่ยว

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex, odio vel dolorum quo suscipit culpa voluptatum perferendis vero nulla et.

Phasin Singkaew
สาขาการท่องเที่ยว

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex, odio vel dolorum quo suscipit culpa voluptatum perferendis vero nulla et.

Phasin Singkaew
สาขาการท่องเที่ยว

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex, odio vel dolorum quo suscipit culpa voluptatum perferendis vero nulla et.