แผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล

สร้างนวัตกร ที่มีจิตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมในโลกอนาคตในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การเขียนโปรแกรมบนมือถือสมาร์ทโฟน สร้างเว็บ พัฒนาซอฟต์แวร์ สร้างการ์ตูนอนิเมชั่น ตัดต่อคลิป Youtuber การสร้างหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2530 หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เริ่มเปิดหลักสูตร สาขาคอมพิวเตอร์ ในระดับ ปวช. และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2547 เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาคอมพิวเตอร์และปฏิบัติสำนักงาน และเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ ปวส.

ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง 2 ระดับ ในระดับปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยจัดห้องเรียนตามความสนใจของผู้เรียน ประกอบด้วย ห้องนวัตกร(พัฒนาซอฟต์แวร์) และห้องกราฟิก และระดับปวส. (รอบปกติ ) เปิด 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี 2 สาขางานได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ซึ่งเป็นวิทยาลัยพาณิชย์เอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการขอเปิดสาขานักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีในปีการศึกษา 2565 อีกทั้งยังมีหลักสูตรภาคพิเศษ(รอบวันอาทิตย์) ระดับ ปวส. เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

การเรียนการสอน ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานการใช้โปรแกรม และสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเน้นตามศักยภาพและความชอบของผู้เรียนห้องนวัตกร ห้องกราฟิก และห้องพัฒนาซอฟต์แวร์

มุ่งเน้นการพัฒนาตลอดเวลา จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง รองรับตลาดแรงงาน สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานได้ การทำ MOU กับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีณบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตพระนคร วิทยาเขตศาลายา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการเรียน
ดาวน์โหลด
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด

Gallery

เสียงจาก รุ่นพี่ และ นักศึกษา

นางสาวมณี แซ่ตั้ง
OA - Krungsri Auto ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เรียนจบมีงานทำตรงสาขา เป็นเลิศสายอาชีพ เป็นที่ต้องการขององค์กร

นายพศิน สิงห์แก้ว
Front-End Developer บริษัท orange inter

การมีความคิดสร้างสรรค์ มักสร้างรายได้ให้เราเสมอ

นายสกฤษฏ์ มาจิสวาลา
Senior Programmer Analyst บริษัท AIS

เรียนรู้ คู่เทคโนโลยี สู่อาชีพจริง

นายปัณณวิชญ์ วัชราภินชัย
Senior System Engineer, Microsoft Consultant บริษัท SCM Technologies

คิดจะเรียนสาย IT อย่าหยุดการพัฒนา