กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ปวช.ปีที่1

ประกาศเพื่อทราบ ด้วยแผนการเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ตามหลักสูตรได้กำหนดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1 เรียนวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1-2 โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ และศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ฺ 2566 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี