ขอแสดงยินดีกับอาจารย์ธงชัย พรชัยสุทธิ

ที่ได้ผ่านการอบรมโครงการ SPVI ที่เปิดอบรมให้กับครูอาชีวะ ในหัวข้อ Apple Teacher Workshop เพื่อถ่ายทอดการพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์มของ Apple ด้วยเครื่องมือ Swift playgrounds