ขอแสดงความยินดีกับนายธนากร เลิศวิริยะธรรม นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3/7 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณแต่งตั้งให้เป็นทูตวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ-วิถีไทย ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ-วิถีไทย จาก คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565