พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด และบริษัท สีฟ้า กรุ๊ป จำกัด ได้มาทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ในการทำข้อตกลงเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษาให้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต