คะแนน V-NET เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ