พ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ https://youtu.be/8jyqi_cjnj8 ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ และสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อ ที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคม ตลอดจนเพื่อให้ลูกแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อ ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ ?? โดยอาจารย์กฤษฎา จุลชาต ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เข้ารับเกียรติบัตรร่วมกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๓๓๐ คน จากทั่วประเทศ