การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเราทั้ง 4 คน ด้วยนะคะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน "ทักษะการ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี