ประชุมงานสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่47 "สร้างชาติ พัฒนาคน สังคมเข้มแข็งด้วยอาชีวะไทย"

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินเข้าร่วมประชุมงานสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่47 "สร้างชาติ พัฒนาคน สังคมเข้มแข็งด้วยอาชีวะไทย" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2565 โดยมี ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม Grand Ballroom B-C ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ