โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี สถานศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2565 คณะอาจารย์ที่ดูแลระบบทวิภาคี #สาขาธุรกิจค้าปลีก #สาขาการโรงแรม และ #สาขาการตลาด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี สถานศึกษาเอกชน ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และ บูรณาการเข้ากับการศึกษาให้เป็นแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต