พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีพระครูวิสุทธินพคุณ ประธานศูนย์พระสงฆ์ นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสมฤดี ฉิมมุสิก ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ประธานฝ่ายฆราวาส จัดขึ้น ณ หอประชุมพร้อม-ฉวี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2566