กิจกรรม "เครือข่ายผู้ปกครองพัฒนาคุณภาพผู้เรียน" ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรม "เครือข่ายผู้ปกครองพัฒนาคุณภาพผู้เรียน" ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน