[หน้าหลัก]
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญชั้น ปวช.1
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญชั้น ปวช.1
ภาควิชาธุรกิจสัมพันธ์นำนักศึกษา ปวช.1 จำนวน 700 คนเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ รู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง เน้นการปฎิบัติจริง ตามหลักสูตรการเรียนการสอน ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มี ผู้จัดการ อ.กฤษฎา จุลชาต เป็นประธานเปิด รุ่นที่ 1 12-14 มค.56 และรู่น 2 19-21 มค.56
อ.เอกตะวัน ดอกพิกุล ภาพ:ข่าว