[หน้าหลัก]
ห้องเรียนสีขาว
ตามที่โรงเรียนได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศในการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และได้รับเกียรติบัตรโครงการสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด จากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการห้องเรียนสีขาวขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินปลอดสารเสพติด สิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท 90 เปอร์เซ็นต์ และ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ได้รับเกียรติบัตร และธงห้องเรียนสีขาว
บัดนี้ การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาห้องเรียนสีขาวภาคเรียนที่ 2/2555 เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอแจ้งผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้
ปวช.1 1/1 1/6 1/11 1/12 1/13 ปวช.2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/11 2/15 ปวช.3 3/1 3/2 3/10 3/12 ปวส.1 ส.1/4 ส.1/5 ส.1/6 ส.1/10 ปวส.2 ส.2/2 ส.2/6
ประธานในพิธีมอบธง พันตำรวจเอกสามารถ ตู้จินดา ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่  15 กพ.56 ห้องประชุมจุลชาต