[หน้าหลัก]  [หน้าเกี่ยวกับโรงเรียน]
Skip Navigation Links.
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2554

ลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (หลักสูตรวันอาทิตย์)

สาขาวิชาที่เปิดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ค่าใช้จ่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. สาขาการตลาด ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 7,100 บาท/ภาคเรียน
2. สาขาวิชาการบัญชี ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 8,100 บาท/ภาคเรียน
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 9,100 บาท/ภาคเรียน
หมายเหตุ
1.  ค่าใช้จ่ายที่แจ้งนี้ไม่รวมค่าหนังสือ
2.  ผ่อนชำรค่าเล่าเรียนได้

เอกสารการมอบตัว
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายที่แจ้งนี้ไม่รวมค่าหนังสือ
2. ผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัคร
สำหรับบุคคลที่ทำงานประจำ
1. มีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ 
2. จบการศึกษาระดับ ปวช.3/ม.6 หรือ เทียบเท่า
สำหรับนักศึกษา กศน.
1.จบการศึกษาตามหลักสูตรของ กศน. ระดับ ม.ปลาย โดยมีใบรับรองการสำเร็จกาศึกษา

การเรียน เรียนวันอาทิตย์ 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี โทร.02-891-1610-5
www.rcc.ac.th